§ 1

Biblioteka Miejska służy do realizacji potrzeb i zainteresowań czytelników, jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

§ 2

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice

lub opiekunowie prawni.

3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem.

§ 3

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki – więcej tylko za zgodą bibliotekarza.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 MIESIĄC.

3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na okres 1 miesiąca, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Za przetrzymanie książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w §3 pkt 2 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach.

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki.

3. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania po uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki.

§ 5

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad określony w regulaminie termin otrzymuje pierwsze upomnienie. W przypadku braku zwrotu książek Biblioteka wysyła wezwanie ostateczne. Za każde pisemne upomnienie Biblioteka pobiera opłatę według aktualnie obowiązującego cennika.

2. Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek w wysokości 0,10 zł od każdej książki za kolejny rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w pewnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

ZARZĄDZENIE

w sprawie reulowania należności za zbiory biblioteczne zagubione lub zniszczone.

 

W nawiązaniu do zasad przedstawionych w Regulaminie Biblioteki ustala się co następuje:

§1

W przypadku zagubienia wypożyczonej książki (czasopisma) czytelnik jest zobowiązany:

1. dla książek (czasopism) polskich:

- odkupić egzemplarz tego samego wydania lub

- inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem.

2. dla książek (czasopism) zagranicznych

- odkupić egzemplarz tego samego wydania lub

- inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem.

 

§2

W przypadku uszkodzenia zbiorów bibliotecznych opłatę za naprawę uszkodzonego egzemplarza ustala bibliotekarz, a jeżeli naprawa jest niemożliwa, stosuje się postępowanie według §1.