Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 5, 32-040 Świątniki Górne.

3. Biblioteka Miejska w Świątnikach Górnych wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Łukasza Budzisza z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych
i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.
9. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.

10. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

11.Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).

12. Każdemu czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru czytelników.

13. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
15.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 1

Biblioteka Miejska służy do realizacji potrzeb i zainteresowań czytelników, jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

§ 2

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice

lub opiekunowie prawni.

3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem.

§ 3

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki – więcej tylko za zgodą bibliotekarza.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 MIESIĄC.

3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na okres 1 miesiąca, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Za przetrzymanie książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w §3 pkt 2 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach.

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki.

3. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania po uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki.

§ 5

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad określony w regulaminie termin otrzymuje pierwsze upomnienie. W przypadku braku zwrotu książek Biblioteka wysyła wezwanie ostateczne. Za każde pisemne upomnienie Biblioteka pobiera opłatę według aktualnie obowiązującego cennika.

2. Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek w wysokości 0,10 zł od każdej książki za kolejny rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w pewnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

ZARZĄDZENIE

w sprawie reulowania należności za zbiory biblioteczne zagubione lub zniszczone.

 

W nawiązaniu do zasad przedstawionych w Regulaminie Biblioteki ustala się co następuje:

§1

W przypadku zagubienia wypożyczonej książki (czasopisma) czytelnik jest zobowiązany:

1. dla książek (czasopism) polskich:

- odkupić egzemplarz tego samego wydania lub

- inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem.

2. dla książek (czasopism) zagranicznych

- odkupić egzemplarz tego samego wydania lub

- inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem.

 

§2

W przypadku uszkodzenia zbiorów bibliotecznych opłatę za naprawę uszkodzonego egzemplarza ustala bibliotekarz, a jeżeli naprawa jest niemożliwa, stosuje się postępowanie według §1.

Ważniejsze daty z historii biblioteki
1905     Zostaje założona Czytelnia Ludowa, przy której powstało Kółko Dramatyczne, Chór i Klub Sportowy.
1948     Powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Świątnikach Górnych, pod kierownictwem pani Marii Popczyńskiej. Kierowniczką i założycielką biblioteki jest pani Maria Popczyńska.
1955     Gminna Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną.
1967     Biblioteka przenosi swoje zbiory do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
1973     Powstaje filia Gromadzkiej biblioteki Publicznej we Wrząsowicach.
1973     Biblioteka otrzymuje status Gminnej Biblioteki Publicznej.
1975     Filia biblioteki zostaje przeniesiona do Rzeszotar.
1991     Biblioteka staje się instytucją samorządową.
1996     Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie na I piętrze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
1998     Powstaje Oddział dla dzieci.
1998     W efekcie przyznania Świątnikom Górnym praw miejskich, biblioteka gminna staje się Miejską Biblioteką Publiczną.

Szczególną rolę niektórych elementów treści sygnalizuje ich formatowanie (stylizacja). Poniżej prezentujemy przykłady, objaśnienia i - w razie potrzeby - instrukcje stosowania.